Trä- och metallslöjd

Pedagogisk plan år 7

Arbetsområde

Sammanfogningstekniker tema ”Lönnfack”

Tidsperiod

9 lektionstillfällen

Aktuell förmåga (ev. förmågor)

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

  •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Centralt innehåll

-Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

-Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

-Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

-Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

-Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Konkretiserade mål

Du ska få träna din förmåga att formge och framställa genom att själv designa och konstruera ett slöjdprojekt utifrån temat ”Lönnfack”. Du ska i planeringsarbetet kunna presentera din idé och ska motivera val av teknik utifrån syftet med slöjdföremålet, design och hållbarhet.

 

Arbetsformer

Introduktion

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om olika tekniker att sammanfoga i trä. Jag kommer att gå igenom: spik, skruv, plugg, sinkor och trälim.

Planering

I denna uppgift får du själv ta ställning till vad slöjdarbetet ska ha för utformning. Du ska dock hålla dig inom temat sammanfogningstekniker och lönnfack.

 Du ska presentera dina tankar för läraren i ord och bild och får sedan komma fram till vilket material och vilka tekniker som du kan använda. Du ska ta hänsyn till olika aspekter så som: funktion, hållbarhet, estetik och miljö.

 

Genomförande

Under arbetets gång ska du visa att du kan använda handverktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du ska även visa att du kan driva arbetsprocessen framåt och själv försöka att hitta lösningar till problem du stöter på. Du ska i en kort muntlig presentation kunna beskriva vilken slöjduppgift du arbetat med, val av sammanfogningsteknik och motivera val av teknik och material.

Utvärdering

När du är färdig med ditt slöjdarbete ska du utvärdera din egen arbetsprocess. Du ska med stöd av en utvärderingsmall beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och hur den har påverkat resultatet med tanke på kvalité, form och funktion.

 

Examination (VAD och HUR)

Bedömningen av arbetet kommer att bestå av två delar:

Observation av arbetsprocessen och dialog med eleven under arbetets gång.
Utvärdering av hela arbetsprocessen i bild, skrift eller film (ta stöd av analysmallen).

Planera och framställa:

  • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.
  • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
  • Analysera arbetsprocessen:

Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Dela:
Kategorier: