Trä- och metallslöjd

 

Arbetsområde 1 och 2

-Metallens möjligheter

  -Formning i trä

Tidsperiod

Ca 10 lektioner

Aktuell förmågor

 

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Centralt innehåll

 

 

  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

Konkretiserade mål

 

Under den första terminen i år 8 kommer vi arbeta med två arbetsområden. Ett arbete i metall och ett arbete där vi jobbar med formning i trä.

I metallarbetet går jag igenom hur man bearbetar metall på olika sätt: klipper, filar, kallbockar, driver borrar och nitar.

Exempel på vad du kan arbeta med är olika typer av ljusstakar, skålslagning i mässing eller koppar, skopa, bokstöd mm.

 

I formningsarbetet visar jag på olika tekniker att jobba med formning. Tekniker som presenteras är bildhuggeri, skulptur, karvsnitt och tälja. Verktyg som används är stämjärn, skölpar, bildhuggarjärn, knivar.

Exempel på vad du kan arbeta med är skål, slev, relief, skulptur.

 

 

Arbetsformer

 

Introduktion

Fyra elever åt gången arbetar med metallarbete för att minimera risker som uppstår när många är i metallrummet på samma gång.

Övriga elever i gruppen arbetar med formningsarbete.

I båda arbetsområdena övar du på at arbeta i en process, från idé och planering till genomförande och utvärdering där alla delar är en del i det som bedöms.

 

Planering

Du ska presentera dina tankar för läraren i ord och bild och får i samråd med läraren komma fram till vilket material och vilka tekniker du kan använda.

 

Genomförande

Under arbetets gång ska du visa att du kan använda handverktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du ska även visa att du kan driva arbetsprocessen framåt och själv försöka att hitta lösningar till problem du stöter på.  

Utvärdering

När du är färdig med ditt slöjdarbete ska du utvärdera din egen arbetsprocess. Du ska med stöd av en utvärderingsmall beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och hur den har påverkat resultatet med tanke på kvalité, form och funktion.

 

Examination (VAD och HUR)

 

Bedömningen av arbetet kommer att bestå av två delar:

Observation av arbetsprocessen och dialog med eleven under arbetets gång.
Utvärdering av hela arbetsprocessen i bild, skrift eller film (ta stöd av analysmallen).

Planera och framställa:

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.

Analysera arbetsprocessen:

Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: