Slöjden i grundskolan.

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för männis­kan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situatio­ner. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

 Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

(från kursplanen i slöjd)

 

 

Dela:
Kategorier: