Matematik

Årets första arbetsområd handlar om tal i olika former, negativa tal, bråk, exponenter etc.

Lokal pedagogisk planering 

Tidsperiod: V34-41 

Syfte 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Centralt innehåll (enligt Lgr11) 

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.  

• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.  

• Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. 

• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.  

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. 

• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.  

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.  

• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. 

 

Mål : 

Du ska kunna 

• addera, subtrahera, multiplicera och dividera med negativa tal. 

• utrycka i potensform, räkna med potenser och kvadratrötter 

•använda prioriteringsregler och prefix 

• bedöma svarens rymlighet vid uppskattningar och beräkningar. 

• använda lämpliga problemlösningsstrategier och metoder. 

• formulera matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.  

 

Undervisning 

- Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder  

- Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation.   

- Grupparbete med uppgifter i boken och andra arbetsuppgifter för att träna på att föra och följa resonemang samt muntlig kommunikation  

- Spel/lekar/aktiviteter för att befästa begrepp och metoder  

- Filmer för förklaring av begrepp och metoder.   

- Problemlösning enligt EPA (enskilt, par, alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation.  

- Hemuppgifter för metodträning  

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma hur väl du kan  

- använda och analysera begrepp,  

- välja och använda lämpliga metoder, 

- lösa och formulera problem,  

- föra och följa resonemang,  

- använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift. 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner, vid läxförhör och prov. Se kunskapskraven! 

 

Begrepp 

negativa tal, positiva tal, motsatta tal, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal 

potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotens, kvadratrot, prefix 

närmevärde, gällande siffror 

 

Tidsplan och lektionsinnehåll, Matte Åk 8Ht-18 

(Läxor och tider kan skilja mellan olika klasser)

Vecka 

Lektion 1  

 

Lektion 2 

 

Lektion 3 

 

Läxa till veckans första mattelektion 

 

 

 

34 

 

 Kap 1: Tal 

Introduktion, planering, & material 

 

1.1 Negativa tal 

(Sid 8-10) 

 

Övningsblad 1.1A 

 

 

(Sid 8-10) 

 

 

 

 

 

Övningsblad 1.1B 

 

  1. Negativa tal 

 

 

1.2 Addition och subtraktion med negativa tal 

(Sid 11-14) 

 

 

 

Övningsblad 1.1C 

 

 

 

 

 

           _ 

 

 

 

35 

 

1.2 Addition och subtraktion med negativa tal 

(Sid 11-14) 

 

1.3 Multiplikation och division med negativa tal 

(Sid 15-18) 

 

Övningsblad 1.2C 

 

 

Test 7 

 

 

 

 

1.3 Multiplikation och division med negativa tal 

(Sid 15-18) 

 

Extra: Historia och samhälle (Sid 19) 

 

 

Övningsblad 1.3C 

 

 

Övningsblad 1.2B.  

 

Läs Sid 243 först! 

 

 

 

36 

 

Statistik: 

Samla information, 

sammanställa i form av tabell och diagram, tolka/diskutera ditt resultat. 

 

  

Gör klart statistiken 

 

Redovisning 

 

 

Redovisning-Forts. 

 

 

 

 

 

Övningsblad 1.3B. 

 

Läs Sid 244 först! 

 

 

 

37 

 

1.4 Potenser 

 

(Sid 20-22) 

 

Övningsblad 1.4 

 

 

1.5 Multiplikation och division med potenser(Sid 23-25) 

 

Övningsblad 1.5 

 

 

 

1.6 Kvadratrötter 

(Sid 26-27) 

 

 

Övningsblad 1.6 

 

Övningsblad 1.3D 

 

Läs Sid 245 först! 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

1.7 Stora och små tal med tiopotenser 

(Sid 28-31) 

 

 

 

 

Övningsblad 1.7A 

  Uppg.6-8 

 

 

1.7 Stora och små tal med tiopotenser 

(Sid 28-31) 

 

1.8 Prefix och gällande siffror 

(Sid 32-35) 

 

Övningsblad 1.7B 

 

 

 

1.8 Prefix och gällande siffror 

(Sid 32-35) 

 

Problem, resonemang och kommunikation  

 

Övningsblad 1.8A 

Ej 8C (Blommensrun) 

 

Övningsblad 1.7A(Uppg. 1-4) 

 

 

 

 

 

39 

 

Programmering 

 

(Eleven behöver ta med en laddad iPad) 

 

Begreppstest 

          & 

Kapiteltest 

 

Sid 111-113 

 

 

 

Basläger (Sid 40-41) 

 

Hög höjd (Sid 42-43) 

 

 

Övningsblad 1.7B 

 

Läs Sid 246-248 först! 

 

40 

 

Programmering 

 

(Ta med en laddad iPad till lektionen) 

 

 

Basläger (Sid 40-41) 

 

Hög höjd (Sid 42-43) 

 

 

 

Repetition 

 

Övningsblad 1.8A 

 

 

Komma i kapp! 

 

Repetition: 

Läs sid 243-248. 

 

 

41 

Programmering 

 

(Ta med en laddad iPad till lektionen) 

 

 

Prov i Kap 1 

 

(Omprov: …………) 

 

 

Kap 2: Algebra 

 

2.1 Mönster  

(Sid 48-49) 

 

Övningsblad 2.1 

 

 

Repetition: 

Läs sid 243-248. 

 

 

 

Obs! Vid behov kan tidsplanen uppdateras under terminens gång. 

Lycka till önskar Lars-Åke, Staffan och Rocivan! 

Dela:
Kategorier: