Matematik

Länkar
Här kommer några bra länkar när du vill öva matte:

http://www.kimsmatematik.com/

www.webbmagistern.se

www.mattemastaren.se

www.nomp.se

www.mattecentrum.se/

www.mattecoach.se

www.desmos.com/calculator

www.studie.se

http://www.skolresurs.fi/matteva/index.html

app 1 minute

 

Planering matematik Geometri – vt 19 

 

Från vecka 7 till vecka 14 kommer vi att arbeta med geometri. Vi kommer att arbeta med symmetri, likformighet, längdskala, areaskala, volymskala, topptriangelsatsen och Pythagoras sats. Detta avsnitt kommer att utvärderas kontinuerligt under lektionerna och inte genom ett skriftligt prov. Vi arbetar med kapitel 3 i boken Prio Matematik 9.  

 

v. 7 Symmetri avsnitt 3.1 

v. 8 Likformighet och längdskala avsnitt 3.2 och 3.3 

v. 10 Längdskala och area- och volymskala avsnitt 3.3 och 3.4 

v. 11 Area- och volymskala avsnitt 3.4 

v. 12 Likformaiga trianglar och topptriangelsatsen avsnitt 3.5 

v. 13 Pythagoras sats avsnitt 3.6 

v. 14 Reserv/repetition 

 

Centralt innehåll enligt lgr 11 

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

Avbildning och konstruktioner av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.  

Likformighet och symmetri i planet. 

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.  

 

Begrepp 

Symmetri 

Spegelsymmetri 

Rotationssymmetri 

Rotationsordning 

Likformighet 

Kongruens 

Längdskala 

Areaskala 

Volymskala 

Topptriangel 

Hypotenusa 

Katet 

Pythagoras sats 

 

Mål: 

Kunna avgöra vilka figurer som är symmetriska 

Kunna rita ut symmetrilinjer 

Kunna avgöra om figurer är likformiga och kongruenta 

Kunna bestämma okända sidor i likformiga figurer. 

Kunna avgöra om en skala beskriver förminskning, förstoring eller verklig storlek. 

Kunna beräkna okända sträckor om längdskalan är känd. 

Kunna bestämma längdskalan om sträckorna är kända.  

Kunna sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala.  

Känna till och kunna använda topptriangelsatsen.  

Känna till och kunna använda Pythagoras sats.  

 

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma hur väl du kan 

Använda och analysera begrepp 

Välja och använda lämpliga metoder 

Lösa och formulera problem 

Föra och följa resonemang 

Använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner och med exit-tickets.  

 

Undervisning: 

Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder 

Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation.  

Grupparbete för att träna på att föra och följa resonemang samt träna på muntlig kommunikation 

Olika aktiviteter för att träna resonemang och befästa begrepp och metoder 

Problemlösning enligt EPA (enskilt, par, alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation. 

Hemuppgift att hålla sig i fas med planeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

Samband och förändring VT 19

Under vecka 2-7 kommer vi att arbeta med samband och förändring. Du kommer att få lära dig om funktioner och hur de kan beskrivas med ord, tabell, graf och formel. Vi kommer att arbeta med linjära samband och specialfallet proportionalitet. Dessutom kommer du få lära dig mer om procent och procentuell förändring.

 

PROV i vecka 7: 9C och 9E på onsdagen.  9A, 9B och 9D på torsdagen.

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

Procent for att uttrycka forandring och forandringsfaktor samt berakningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika amnesomraden.

Funktioner och rata linjens ekvation. Hur funktioner kan anvandas for att, sa val med som utan digitala verktyg, undersoka forandring, forandringstakt och samband.

Problemlösning Matematisk formulering av fragestallningar utifran vardagliga situationer och olika amnesomraden.

Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan anvandas i olika situationer.

 

Begrepp

variabel

funktion

graf

koordinatsystem

x- och y-koordinater

linjar funktion

proportionalitet

räta linjens ekvation

lutning (k-värde)

skärningspunkt

m-värde

procent

forändringsfaktor

procentuell forändring

 

Mål

- Du ska kunna beskriva en funktion med olika uttrycksformer (ord, graf, tabell och formel).

- Kunna rita en graf utifran varden i en tabell.

- Kunna lasa av och tolka varden i en graf.

- Kunna rita och tolka rata linjer.

- Veta vad som menas med en proportionalitet.

- Kunna beskriva en rat linje med en ekvation.

- Kunna rita en rat linje utifran en ekvation.

- Kunna berakna delen, andelen och det hela i procentberakningar.

- Kunna berakna procentuell forandring med hjalp av forandringsfaktor.

- Kunna berakna upprepad procentuell forandring.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

- Använda och analysera begrepp

- Välja och använda lämpliga metoder

- Lösa och formulera problem

- Föra och följa resonemang

- Använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift

Undervisning

Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder

Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation

Grupparbete för att träna på att föra och följa resonemang samt träna på muntlig kommunikation

Spel och lekar för att träna resonemang och befästa begrepp och metoder

Problemlösning enligt EPA (Enskilt Par Alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation

Programmering på sidan www.repl.it utifrån läromedlet Räkna med kod

Hemuppgifter för metodträning

 

Planering matematik Sannolikhet och kombinatorik ht-18

 

Under höstterminens första veckor kommer vi att arbeta med sannolikhet och kombinatorik. Under den perioden kommer vi att arbeta i ett häfte och kombinera det med andra aktiviteter.

 

Centralt innehåll enligt lgr 11

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

Begrepp

Risk

Chans

Sannolikhet

Utfall

Gynnsamma utfall

Möjliga utfall

Träddiagram

Komplementhändelse

Beroende och oberoende händelse

Återläggning

Kombinatorik

 

Mål:

Veta att sannolikheten brukar betecknas P

Veta att sannolikhet kan uttryckas i procentform, decimalform och bråkform.

Kunna uppskatta sannolikheten för olika vardagliga händelser.

Kunna beräkna sannolikheten i enkla vardagliga och matematiska situationer

Kunna beräkna sannolikheten i flera steg

Kunna använda diagram i sannolikhetsberäkningar, tex utfallsdiagram och träddiagram.

Förstå skillnaden mellan beroende och oberoende händelser.

Ha metoder för att bestämma antalet kombinationer i vardagliga situationer.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan

Använda och analysera begrepp

Välja och använda lämpliga metoder

Lösa och formulera problem

Föra och följa resonemang

Använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner, exit-tickets, diagnoser och prov runt vecka 37-38

 

Undervisning:

Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder

Enskilt arbete i häftet och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation.

Grupparbete för att träna på att föra och följa resonemang samt träna på muntlig kommunikation

Spel/lekar för att träna resonemang och befästa begrepp och metoder

Problemlösning enligt EPA (enskilt, par, alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation.

Hemuppgifter för metodträning

 

Planering matematik åk 8 – geometri vt18

Under vecka 8 till 15 kommer vi arbeta med geometri. Vi börjar med att repetera area och omkrets av rektanglar, trianglar och parallellogram. Sedan går vi vidare in på cirkelns omkrets och area, följt av begränsningsarea och mantelyta och avslutar med beräkning av volym av olika geometriska kroppar. 

Centralt innehåll (enligt lgr11):

· Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

· Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två-och tredimensionella objekt. 

· Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. 

· Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Begrepp:

Medelpunkt

Radie

Diameter

Pi

Omkrets

Area

Enheter

Cirkelsektor

Medelpunktsvinkel

Dimension

Geometrisk kropp

Kub

Rätblock

Cylinder

Prisma

Kon

Pyramid

Klot

Begränsningsarea

Sfär

Volym

 

Mål:

· Kunna beräkna omkrets av cirklar

· Kunna beräkna area av cirklar

· Kunna beräkna area av cirkelsektorer

· Kunna namnge och beskriva olika två- och tredimensionella geometriska objekt.

· Veta vad som menas med begränsningsarea och mantelyta.

· Kunna beräkna begränsningsareor och mantelytor för olika geometriska figurer.

· Kunna beräkna volymen av rätblock, prisma och cylinder.

· Kunna skilja på längdenheter, areaenheter och volymenheter.

· Kunna göra enhetsomvandlingar

 

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma hur väl du kan 

- Använda och analysera begrepp 

- Välja och använda lämpliga metoder 

- Lösa och formulera problem 

- Föra och följa resonemang 

- Använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner, vid läxförhör och prov vecka 15. 

 

Undervisning: 

- Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder 

- Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation.  

- Grupparbete med uppgifter i boken och andra arbetsuppgifter för att träna på att föra och följa resonemang samt muntlig kommunikation 

- Spel/lekar/aktiviteter för att befästa begrepp och metoder 

- Filmer för förklaring av begrepp och metoder.  

 

Planering matematik Algebra åk 8 HT-17 - Algebra -veckoplanering v45- ca v5

 

Efter höstlovet och en bit in i januari kommer vi att arbeta med algebra. Vi kommer att börja med att tolka och beskriva mönster och att skriva och förenkla algebraiska uttryck. Därefter fokuserar vi på ekvationslösning och slutligen problemlösning med hjälp av ekvationer. 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner, vid läxförhör och prov. 

Prov vecka 49: mönster och algebraiska uttryck (avsnitt 2.1-2.4 i Prio matematik 8).

Prov i januari: hela kapitlet, men fokus på ekvationer (avsnitt 2.5-2.7 i Prio matematik 8). 

 

Centralt innehåll enligt lgr 11

· Användning av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. 

· Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

· Metoder för ekvationslösning.

· Strategier för problemlösning

 

Begrepp

o Talföljd

o Aritmetisk talföljd

o Geometrisk talföljd

o Formel

o n:te talet

o Numeriskt uttryck

o Algebraiskt uttryck

o Variabel

o Förenkla uttryck

o Parenteser

 

o Ekvation

o Obekant

o Prövning

o Eliminationsmetoden/balansmetoden

o Pekfingermetoden

o Vänster led (VL)

o Höger led (HL)

 

Mål:

 

· Kunna beskriva ett mönster med ord, talföljd, tabell och formel.

· Kunna använda prioriteringsreglerna i numeriska uttryck.

· Kunna förenkla algebraiska uttryck

· Kunna förenkla algebraiska uttryck med parenteser. 

· Kunna multiplicera med parentes. 

· Kunna lösa ekvationer med hjälp av olika metoder (prövning, balansmetoden, pekfingermetoden)

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan

- Använda och analysera begrepp

- Välja och använda lämpliga metoder

- Lösa och formulera problem

- Föra och följa resonemang

- Använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift

 

Undervisning:

- Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder

- Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation. 

- Grupparbete med uppgifter i boken och andra arbetsuppgifter för att träna på att föra och följa resonemang samt muntlig kommunikation

- Spel/lekar för att befästa begrepp och metoder

- Filmer för förklaring av begrepp och metoder. 

- Problemlösning enligt EPA (enskilt, par, alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation.

- Hemuppgifter för metodträning

 

 

 

 

Planering matematik Tal åk 8 HT-17

Under arbetsområdet bråk och procent kommer vi att arbeta med tal i bråkform, beräkningar med tal i bråkform, tal i procentform, beräkna andelen, delen och det hela. 

Här ligger länken till veckoplaneringen

Under terminens första period kommer vi att arbeta med tal och särskilt med negativa tal och tal i potensform. 

 

Centralt innehåll enligt lgr 11

· Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. 

· Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. 

· Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix

 

Begrepp

o Negativa tal

o Positiva tal

o Motsatta tal

o Naturliga tal

o Hela tal

o Rationella tal

o Irrationella tal

o Reella tal

o Potens

o Bas

o Exponent

o Kvadratrot

o Tiopotens

o Grundpotens

o Prefix

o Närmevärde

o Gällande siffror

 

Mål:

· Kunna placera negativa tal på tallinjen

· Kunna storleksordna negativa tal

· Kunna addera och subtrahera med negativa tal

· Kunna multiplicera och dividera med negativa tal

· Kunna skriva tal i potensform

· Kunna multiplicera och dividera med potenser

· Kunna räkna med kvadratrötter

· Kunna skriva tal som tiopotenser

· Kunna skriva stora och små tal i grundpotensform

· Kunna använda vanliga prefix

· Kunna svara med lämpligt antal gällande siffror

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan

- Använda och analysera begrepp

- Välja och använda lämpliga metoder

- Lösa och formulera problem

- Föra och följa resonemang

- Använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner, vid läxförhör och prov. 

 

Undervisning:

- Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder

- Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation. 

- Grupparbete med uppgifter i boken och andra arbetsuppgifter för att träna på att föra och följa resonemang samt muntlig kommunikation

- Spel/lekar för att befästa begrepp och metoder

- Filmer för förklaring av begrepp och metoder. 

- Problemlösning enligt EPA (enskilt, par, alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation.

- Hemuppgifter för metodträning

 

 

 

 

Planering matematik – bråk och procent  VT 17  (vecka 14  – vecka 21)

https://sway.com/2ltVI1Hlc1iBvpJo

Centralt innehåll från lgr11

* Centrala metoder för beräkning med tal i bråkform med huvudräkning, skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användbarhet i olika situationer. 

* Procent för att uttrycka förändring. 

* Beräkningar med procent. 

Förmågor som ska tränas och bedömas

* Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp. 

* Förmågan att använda och välja lämpliga metoder. 

* Förmågan att lösa och formulera problem. 

* Förmågan att föra och följa matematiska resonemang. 

* Förmågan att kommunicera med matematikens uttrycksformer både skriftligt och muntligt. 

 

Viktiga begrepp

Bråk

Täljare

Nämnare

Bråkform 

Blandad form

Likvärdigt bråk

Förlänga bråk

Förkorta bråk

Enklaste form

Förenkla

 

Gemensam nämnare

Stambråk

Procent

Hundradelssiffra

Procentform

Decimalform

Andel

Delen

Det hela

Mål:

* Kunna skriva tal i bråkform och blandad form

* Känner till att bråk kan vara del av helhet och del av antal

* Kunna placera bråk på tallinjen

* Kunna jämföra olika bråk och storleksordna

* Snabbt kunna avgöra om ett bråk är mer eller mindre än en hel och mer eller mindre än en halv

* Kunna förkorta och förlänga bråk.

* Kunna svara i enklaste form, dvs förkorta så långt som möjligt

* Kunna addera och subtrahera bråk

* Kunna multiplicera bråk, både med heltal och med bråk

* Kunna uttrycka andelen i  bråkform, decimalform och procentform

* Kunna beräkna andelen vid förändring

* Kunna beräkna delen med huvudräkning (50%, 25%, 20%, 10%, 1%)

* Kunna beräkna delen med olika metoder (vägen över 1%, med decimalform, med bråkräkning)

* Beräkna det hela, 100%

 

Undervisning

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med 

-elevaktiva genomgångar om begrepp, metoder och resonemang. 

-färdighetsträning enskilt och i par/grupp

-problemlösning enskilt/par/alla

-spel och lekar

-hemuppgifter

 

Bedömning (utifrån kunskapskraven):

-fortlöpande under lektioner vid genomgångar, enskilt arbete och vid problemlösning. 

-tester och läxförhör. 

 

/Helena och Anna-Vera

Planering matematik – geometri  VT 17  (vecka 6  – vecka 12)

Under arbetsområdet geometri kommer vi att arbeta med olika geometriska figurer, avstånd, vinklar, omkrets och area.

 Här ligger veckoplaneringen till detta avsnitt med läxor och filmer kopplade till avsnitten:

Här är länken till veckplaneringen för Geometri

Centralt innehåll från lgr11

Geometriska begrepp och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 

Förmågor som ska tränas och bedömas

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp.

Förmågan att använda och välja lämpliga metoder.

Förmågan att lösa och formulera problem.

Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.

Förmågan att kommunicera med matematikens uttrycksformer både skriftligt och muntligt.

 

Viktiga begrepp

Enheter

Prefix

Dimension

Parallella linjer

Diagonal

Vinkel

Vinkelben

Vinkelspets

Sidovinkel

Månghörning

Regelbunden månghörning

Vinkelsumma

Triangel

Parallelltrapets

Parallellogram

Romb

Rektangel

Kvadrat

Omkrets

Area

 

 

Mål:

Kunna omvandla mellan olika längdenheter

Förstå och använda prefix

Förstå skillnaden mellan en, två och tre dimensioner

Kunna förstå och använda geometriska begrepp

Kunna uppskatta vinklars storlek

Kunna mäta vinklar med gradskiva

Känna till vinkelsumman i olika månghörningar

Kunna beräkna omkretsen för olika geometriska figurer

Kunna beräkna area av olika geometriska figurer: rektangel, parallellogram, triangel och sammansatta figurer

 

Undervisning

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med

-elevaktiva genomgångar om begrepp, metoder och resonemang.

-färdighetsträning enskilt och i par/grupp

-problemlösning enskilt/par/alla

-spel och lekar

-hemuppgifter

 

Bedömning (utifrån kunskapskraven):

-fortlöpande under lektioner vid genomgångar, enskilt arbete och vid problemlösning.

-tester och läxförhör.

 

/Helena och Anna-Vera

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: